Groep 3/4/5

In de groepen 3 t/m 5 ligt het accent op het aanleren van de basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, taal en rekenen.

Vanaf groep 6 vergroten we deze vaardigheden verder. Daarnaast besteden we  aandacht aan historisch denken, oriëntatie op de wereld en het omgaan met informatiebronnen.

We stimuleren alle kinderen zich creatief te ontwikkelen. D.m.v. drama, beeldende vorming, muziek enz. bieden we de kinderen mogelijkheden om zich daar in te ontplooien.

Behalve aan het “leren” besteden we veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. In de kring, in een groepje of in een persoonlijk gesprek met een kind, brengen we dit aan de orde. We maken positieve facetten zoals waardering en belangstelling, maar ook negatieve aspecten als pesten of agressie bespreekbaar. Overleg en een open verstandhouding met de ouders zijn hierbij van groot belang.

Leren lezen

In groep 3 beginnen de kinderen met het leren lezen, waarvoor in groep 1 en 2 een basis is gelegd. Lezen is voor kinderen van ongeveer 6 jaar een grote uitdaging. Wij gebruiken de methode Veilig Leren Lezen. Alle kinderen gaan na hun eerste stappen op het terrein van lezen door met boeken uit de klassenbieb.

Vanaf groep 4 breiden we de technische leesontwikkeling verder uit. Hiervoor gebruiken we de methode Estafette.

Voor begrijpend lezen gebruiken we  Tekst verwerken  en Kidsweek.

Taal

Taal is een belangrijk middel tot communicatie, taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is zowel aandacht voor het verwoorden van ideeën en het luisteren naar anderen. Maar er is ook schriftelijk werk, waarin spelling, ontleden, het schrijven van verhalen enz. een plaats hebben. We werken met de methode Taal Actief (de nieuwste versie). Hierbij horen ook een spelling- en een woordenschatleergang. We gebruiken de software bij de spellingsmethode. Zo kunnen de kinderen met behulp van de computer de woordpakketten extra oefenen.

Rekenen

Rekenen bieden we in een voorbereidende fase aan in de kleutergroepen. We werken met de nieuwste versie van de realistische rekenmethode, Wereld in Getallen. Inzicht is het meest belangrijke aspect van het rekenen, daarom vragen we steeds naar het hoe en waarom. Rekenopgaven worden zo veel mogelijk in een herkenbare situatie geplaatst.

Er is voor rekensterke kinderen en minder sterke rekenaars extra materiaal. Zo houdt de methode rekening met eventuele niveauverschillen tussen de kinderen en wordt de groep bij elkaar gehouden. De kinderen kunnen dan van elkaar leren.

Expressievakken

De kunstzinnige vorming levert mogelijkheden om gevoelens en emoties uit te drukken en te communiceren met anderen, d.m.v. schilderen, boetseren en andere vormen van driedimensionaal werk, drama, muziek, dansen enz.

 

Soms maken we gebruik van het aanbod van "Uurcultuur", een project dat kinderen kennis wil laten maken met podiumkunsten. Alle groepen bezoeken dan ook ieder jaar een muziek-, een dans- of een toneelvoorstelling. De expressievakken hebben tevens een ondersteunende functie ten behoeve van de wereldoriëntatie.