Groep 6/7/8

Op de foto: de eerste schooldag

De informatie voor de groepen 3/4/5 krijgt een vervolg in degroepen 6/7/8. De basis is gelegd en er komen steeds meer vakken bij.

Frysk

It ûnderwiis yn de Fryske taal bestiet út mear as it sjongen fan Fryske ferskes en de kennis fan de Fryske skiednis, topografy of kultuur.   Wy brûke de metoade Studio F yn de midden- en boppebou.

Op de foto: de slaapzakkenactie

Undersyk hat útwiisd dat wannear it Frysk en it Nederlânsk strikt skieden oanbean wurde,

de talen inoar fersterkje. Dêrom hawwe wy op De Oerstek Fryske deidielen. Dizze deidielen brûke wy it Frysk mûnling en skriftlik sa konsekwent as mooglik.  Bern wurkje op eigen nivo.

Groep 5 t/m 8 sjocht ek Tsjek.

Engelse taal

In groep 7 en 8 geven we Engels. Al doende leren de kinderen Engelse woorden. De bedoeling is dat de kinderen via vraag- en antwoordspelletjes leren een gesprekje in het Engels te houden. We maken gebruik van de methode Junior.

In de schoolkrant schrijven de lln. van groep 8 in het Engels de verhalen.

De kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en maat-, schappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen)

Een hele mond vol. Ook hiervoor geldt dat we deze vakken vaak tezamen aanbieden. Bij geschiedenis kunnen ook de staatsinrichting en aardrijkskunde een rol spelen. Aardrijkskunde kan soms worden gecombineerd met geestelijke stromingen (bij de behandeling bijvoorbeeld van het Midden-Oosten praten we ook over het Jodendom, de Islam en de problematiek van de Palestijnen  / Israël).

De natuur om ons heen wordt vaak ervaren als iets vanzelfsprekends. Wij willen de kinderen vooral respect voor de natuur bijbrengen. In de lessen natuuronderwijs komt ook het onderdeel “techniek” aan de orde. 

Voor de wereld oriënterende vakken gebruiken we de methodes Wijzer door de natuur, Wijzer door de tijd en Wijzer door de wereld. De leerkrachten voegen soms een eigen thema in en koppelen dan de vakgebieden.

Levensbeschouwelijk onderwijs

Tijdens de wereldoriëntatie wordt er o.a. aandacht besteed aan enkele geestelijke stromingen die in onze maatschappij een belangrijke invloed hebben.

Bovendien krijgen de ouders van bovenbouwleerlingen ieder jaar de gelegenheid aan te geven of zij hun zoon/dochter lessen Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) of Godsdienstig Onderwijs (GVO), of geen van beide willen laten volgen. Naar aanleiding van de voorkeur van de ouders, wordt er voor één van beide gekozen. In de praktijk is het echter niet altijd mogelijk docenten te vinden. Zo kan het voorkomen dat er alleen HVO op De Oerstek wordt gegeven.  Kinderen van ouders die bezwaar hebben tegen het volgen van lessen HVO of GVO krijgen andere opdrachten.