Ouders, De OR en MR

 

De Ouderraad (OR) wordt gekozen door en uit de ouders. De OR zet zich in voor samenwerking tussen ouders/verzorgers en team. Tot de taken van de Ouderraad behoren o.a.:

•           het bevorderen van de groei en de bloei van de school; samen acties bedenken. Dit schooljaar doen we mee met Edukans, de actie schoenmaatjes.

•           bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school willen en kunnen verrichten. De oud papieractie wordt door ouders georganiseerd en levert de school geld op.

•           de belangen van ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad, de  schoolleiding en zo nodig bij de Bestuurscommissie FURORE. 

Tijdens iedere OR-vergadering is een vertegenwoordiging van het team aanwezig. De OR-vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de jaarkalender staat aangegeven, wanneer er een OR-vergadering plaatsvindt. Jaarlijks is er ook een zakelijke ouderavond, waarin we  terug kijken op de activiteiten en de financiële gang van zaken in het afgelopen schooljaar. Ook bespreken we de plannen voor het komende schooljaar  op deze avond.  Tijdens deze zakelijke ouderavond worden ook nieuwe ouderraadsleden gekozen. De zakelijke ouderavond valt meestal na de herfstvakantie in oktober/november.

Tevens vindt er iedere twee jaar  een feestelijke ouderavond plaats. Alle kinderen van de hele school nemen hieraan deel.

Naast de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester (“dagelijks bestuur”) zijn de leden afgevaardigden van de werkgroepen. Ouders die belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de OR kunnen een vergadering bijwonen.

 De Medezeggenschapsraad

De Oerstek heeft een eigen  Medezeggenschapsraad. De MR van onze school is een soort ondernemingsraad, maar dan in het onderwijs. Zo’n raad heeft een reglement waarin staat welke zaken het bestuur met de MR moet overleggen alvorens er besluiten genomen worden.

In de MR zitten evenveel ouders als teamleden (van beide twee). Het ouderdeel van de MR wordt gekozen door de ouders/verzorgers. De ouders die zitting hebben in de MR kunnen overleggen met hun “achterban”. Deze bestaat in de eerste plaats uit de Ouderraad, die weer een spreekbuis van de ouders is. De personeelsvertegenwoordiging wordt uiteraard gekozen door het team. Ook kunnen ouders zich kandidaat stellen voor de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hier bespreekt men vooral school overstijgende zaken.