Visie en missie.

Wij vinden het belangrijk dat de school een plaats is waar elk kind zich veilig en geaccepteerd voelt en waar kinderen leren respect voor elkaar te hebben en leren samenwerken. Door het kind positief te benaderen, proberen we het vertrouwen en de zelfkennis van het kind te vergroten De leerlingen voelen zich met de leerkrachten verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het leerklimaat is uitdagend en komt tegemoet aan de mogelijkheden van ieder kind, bevordert het zelfstandig werken, de zelfontplooiing en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. We willen een school zijn, waarin het kind kan spelen en leren en waarin het op allerlei manieren de mogelijkheid heeft de wereld te verkennen. De Oerstek is een school waar ouders, leerkrachten en de kinderen samen werken aan de eigentijdse ontwikkeling van de school en het onderwijs is afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen.

Pedagogisch klimaat van de school

Niet alleen het leren is belangrijk, maar ook het omgaan met elkaar. Respect voor elkaar en elkanders eigendommen zijn waardevolle aspecten van de opvoeding. De ander accepteren zoals hij/zij is, vinden wij belangrijk. Daaruit vloeit voort dat je tegenover je naaste (de ander) verdraagzaam en zorgzaam hoort te zijn. Wij willen graag dat de kinderen zich bij ons op school ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag (autonomie). De leerkracht benadert het kind positief  en zal bij het kind de aandacht  richten op zijn/haar sterke kanten. Door het positieve gedrag of capaciteiten te belonen krijgt een kind een positief zelfbeeld en zal het zich daarnaar gedragen (competentie).

Basisbehoeften

Goed onderwijs speelt in op het kind zelf. Daarbij dagen we het kind uit om tot zelfstandigheid te komen; dit stimuleren en begeleiden we.

Binnen onze school gaan we uit van een aantal basisbehoeften voor alle leerlingen:

- Geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie)
- Ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en met je willen omgaan (relatie)
- Ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen (autonomie) 
- Gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren (affectie)

De Oerstek is een school zijn waar kinderen:

Met plezier naar school gaan
Zich veilig en geaccepteerd voelen
Zichzelf kunnen zijn
Belangstelling hebben voor elkaar
Elkaar accepteren zoals ze zijn
Elkaar niet pesten

De Oerstek is een school zijn waar  de leerkracht:

Er is als persoon
Oor en oog heeft voor de kinderen
Kinderen accepteert met hun eigen vaardigeheden en behoeften
Met plezier en humor lesgeeft
Kinderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheden
De kinderen en hun thuissituatie kent

Op de Oerstek heerst een veilige sfeer, waar zowel de kinderen als de leerkrachten zich prettig voelen.
Het totale klimaat straalt rust uit. Vanuit rust en motivatie is er de mogelijkheid om te leren.